Regulamin sklepu i polityka zwrotów

Niniejszy dokument powstał w trosce o ochronę Twoich praw. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy, jak również informację
o procedurze odstąpienia od umowy dotyczącej zakupionych produktów elektronicznych. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw konsumentów, przysługujących Ci na mocy polskiego prawa.

W razie wątpliwości proszę o kontakt: wychowujemy@gmail.com .

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawcą jest Magdalena Leczkowska, prowadząca nierejestrowaną działalność gospodarczą pod nazwą „Wychowujemy”. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie: ulica Żywnego 18, 02-701. W każdej sprawie dotyczącej sprzedaży proszę o kontakt:  wychowujemy@gmail.com .
 2. Za pośrednictwem strony https://www.wychowujemy.com.pl Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych oraz świadczy na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną.
 3. Za pośrednictwem strony Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronie sklepu. Strona produktu w sklepie (https://www.wychowujemy.com.pl/sklep) jest jedynym miejscem prezentowania oferty. Wszelkie informacje i ogłoszenia znajdujące się na innych podstronach, w wiadomościach e-mail oraz w mediach społecznościowych nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa cywilnego –  są zaproszeniem do zawarcia umowy.
 4. Niniejszy dokument określa zasady i warunki korzystania ze strony, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
 5. Wszystkie ceny produktów podane na stronie Platformy są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
 6. Sprzedawca korzysta z podmiotowego zwolnienia z VAT, czyli nie jest płatnikiem VAT, więc nie wystawia faktur VAT. Każda sprzedaż jest udokumentowana wiadomością e-mail zawierającą potwierdzenie złożenia zamówienia i rachunek.

Wyjaśnienie definicji

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

STRONA – strona internetowa pod adresem https://www.wychowujemy.com.pl, z której właśnie korzystasz. Masz na niej możliwość zakupu produktów elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę oraz zapoznania się z publikowanymi materiałami.

PRODUKT –  Oznacza produkt (także elektroniczny), który jest dostępny w sklepie internetowym https://wychowujemy.com.pl/sklep/ .

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia,
w szczególności za pomocą określenia warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności, itp.

KONTO – usługa elektroniczna. Oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów
w systemie teleinformatycznym, dotyczących Kupującego. Są w nim gromadzone przekazane dane oraz informacje dotyczące zakupionych produktów elektronicznych.

ZAMÓWIENIE – Oświadczenie woli składane za pośrednictwem Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu elektronicznego ze Sprzedawcą.

USŁUGA ELEKTRONICZNA –  Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem strony.

UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedawcę zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem strony w chwili sfinalizowania zakupu przez przycisk „kupuję i płacę”.

REJESTRACJA – Procedura mająca na celu założenie przez Klienta konta na stronie https://www.wychowujemy.com.pl.

KLIENT/KUPUJĄCY/UŻYTKOWNIK – Rozumie się przez to Konsumentów oraz przedsiębiorców, osoby prawne i inne osoby dokonujące zakupów na stronie.

KONSUMENT –  Rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Od 1 stycznia 2021 roku przepisy dotyczące konsumenta będą stosowane także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego
w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego
na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Podstawowe warunki korzystania ze strony

 1. W celu dokonania zakupu oraz korzystania z zakupionego produktu nie jest konieczne posiadanie sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych.
 2. Wystarczające warunki dające możliwość korzystania z zakupionego produktu to:
  a) dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet;
  b) zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa;
  c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
  d) posiadanie pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednika w tym: programu obsługującego format PDF.
  e) posiadanie aktywnego konta w dowolnej usłudze Google (np. Gmail, YouTube) w przypadku konsultacji odbywanych przez aplikację Google Meet (inne formy odbywania konsultacji online
  są możliwe po ustaleniu drogą mailową: wychowujemy@gmail.com).
  d) posiadanie czytnika e-booków obsługującego format PDF lub ebup w przypadku zakupu
  e-booków.
 3.  W celu otrzymania dostępu do prywatnej grupy wsparcia, utworzonej przez Sprzedawcę
  na platformie Facebook, konieczne jest, aby Kupujący posiadał konto na platformie Facebook.
 4.  W przypadku gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą za pomocą wskazanego na stronie internetowej adresu
  e-mail.
 5.  Zabrania się Klientowi korzystania z innych kont klientów oraz udostępniania swojego konta innym osobom. Zakazane jest powielanie, publikowanie i udostępnianie osobom trzecim całości lub części utworów, do których prawa ma Sprzedawca.
 6.  Klient zakładający konto lub kupujący usługę jest obowiązany do podania danych zgodnych
  ze stanem faktycznym.
 7.  W przypadku zakupu produktu uwzględniającego konsultacje online zostaną one przeprowadzone po uprzednim uzgodnieniu terminu z Klientem drogą mailową lub zgodnie
  z harmonogramem podlinkowanym na stronie produktu.

Usługi elektroniczne

 1. Za pośrednictwem strony Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego nieodpłatne usługi drogą elektroniczną. Sprzedawca udostępnia następujące usługi elektroniczne: konto, formularz zamówienia, newsletter.
 2.  KONTO – korzystanie z konta jest możliwe po jego założeniu przy składaniu zamówienia lub
  w zakładce „Moje konto” na stronie. Za pomocą Konta Kupujący ma stały dostęp do zakupionych produktów elektronicznych. Usługa elektroniczna „KONTO” jest świadczona nieodpłatnie przez 12 miesięcy od ostatniego logowania na konto. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta, wysyłając stosowne żądanie do Usługodawcy,
  w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 3.  FORMULARZ ZAMÓWENIA – korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem zakupu przez Klienta pierwszego produktu na stronie. Złożenie zamówienia następuje
  po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków. Po wypełnieniu Formularza zamówienia oraz po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” lub innego równoznacznego.
 4.  NEWSLETTER – Jeżeli Kupujący lub dowolny Użytkownik strony zdecyduje się zapisać
  do newslettera, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o swoich produktach, usługach i aktualnych promocjach. Zapis do newslettera odbywa się przez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub przez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji, widoczny w każdej przesyłanej wiadomości.
 5.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem
  ze strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6.  Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania strony. Kupujący informuje Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach i zastrzeżeniach.
 7.  Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług elektronicznych. Reklamacje można zgłaszać na adres poczty elektronicznej. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2.  Klient składa Zamówienie przez kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie „Kupuję i płacę”
  lub inny równoważny.
 3.  Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4.  Poprawne wypełnienie Formularza zamówienia jest potwierdzane ekranem zawierającym podsumowanie zamówienia, a w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu PayPal zawierającym również informację o numerze Zamówienia, wskazanym przez Klienta adresie
  e-mail, na który będą wysłane informacje dotyczące zamówienia oraz informacje
  dot. zakupionego za pośrednictwem Platformy produktu elektronicznego.
 5.  Płatność należy wykonać niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

Produkty elektroniczne (wirtualne)

 1. Z chwilą skutecznego dokonania płatności między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa o dostarczenie treści cyfrowej (produktu elektronicznego).
 2.  Produkt elektroniczny stanowi treść cyfrową w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
  o prawach konsumenta. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca dostarcza Kupującemu treść cyfrową w postaci zakupionego przez Kupującego produktu.
 3.  Przy zakupie produktu cyfrowego klient ma możliwość wyboru dostawy natychmiastowej, która jednak wiąże się z rezygnacją z 14-dniowego prawa do zwrotu towaru. Jeśli klient chce zakupić produkt cyfrowy z dostawą odroczoną o 14 dni, proszony jest uprzednio o kontakt mailowy.
 4.  Zakupiony przez Klienta produkt jest dostępny do pobrania lub wyświetlenia bezpośrednio
  z wiadomości e-mail oraz w panelu konta Klienta na stronie (o ile Klient założył konto). Do Klienta wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający
  na pobranie zakupionego produktu albo instrukcja logowania lub sposobu uzyskania dostępu
  do zakupionej usługi lub produktu. Klient jest proszony o sprawdzenie wszystkich folderów
  w swojej skrzynce e-mail, m.in. „spam”, „oferty”, „powiadomienia”, itp.
 5.  Jeśli w opisie produktu na Platformie wskazano inny termin dostawy produktu, obowiązują zasady wskazane w opisie oferty.
 6.  Sprzedawca nie świadczy na rzecz Kupującego jakiejkolwiek dodatkowej pomocy przy korzystaniu z produktu elektronicznego. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za niespełnienie warunków technicznych przy korzystaniu z zakupionego produktu elektronicznego.
 7.  Zakupiony produkt stanowi własność Sprzedawcy i nie może być przedmiotem odsprzedaży lub dystrybucji. Zabrania się Kupującemu udostępniać produkt elektroniczny lub dane do swojego konta innych podmiotom.
 8.  W celu otrzymania dostępu do kursu online Kupujący powinien postępować zgodnie z instrukcją otrzymaną w wiadomości e-mail.
 9.  Materiały kursowe z kursów zarejestrowanych (NIE prowadzonych na żywo) są dostępne przez 12 miesięcy od dnia ostatniego logowania Użytkownika na konto Klienta. Po upływie roku nieaktywne konta i wszelkie dane są usuwane. Jeśli Klient nie założył konta w serwisie, materiały kursowe są dostępne zgodnie z instrukcją otrzymaną w wiadomości e-mail przez 1 rok od daty zakupu.
 10. Materiały kursowe z kursów odbywanych na żywo (np. w formie grupowych konsultacji, webinarów i warsztatów) są udostępniane w trakcie spotkań on-line w czasie ich trwania. Klient powinien pobrać i zapisać materiały na swoim urządzeniu niezwłocznie po otrzymaniu do nich dostępu.
 11. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Sprzedawcę może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Użytkownik wysyła do Sprzedawcy w tym celu drogą elektroniczną oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Analogiczne zastosowanie ma to do rozwiązania umowy przez Sprzedawcę.
 12. W przypadku kursu online Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że wyraził zgodę na dostarczenie treści cyfrowej natychmiast i wyraził zgodę na rezygnację z prawa do odstąpienia od umowy.

Warunki licencyjne dla kursów online

 1.  Produkty elektroniczne, które zostały udostępnione przez Sprzedawcę, stanowią przejaw jego własnej twórczości intelektualnej i podlegają ochronie prawnej. Produkty elektroniczne stanowią utwór zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Sprzedawca przekazuje Kupującym dostęp do zakupionych produktów, łącznie z prawem
  do korzystania z nich (licencja).
 3.  Okres trwania licencji na kurs online obejmuje 1 rok od daty ostatniego logowania na konto Klienta lub 1 rok od otrzymania maila z dostępem do kursu. Kupujący jest zobowiązany
  do przestrzegania warunków niniejszej licencji.
 4.  Kupujący ma prawo korzystać z kursu online tylko na własny użytek i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5.  Zabrania się Kupującemu udostępniać kurs online lub dane do swojego konta innym podmiotom
  z wyjątkiem drugiego rodzica lub drugiego głównego opiekuna dzieci Kupującego.
 6.  Zakupiony produkt nie może być przedmiotem odsprzedaży lub dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 7.  Licencja udzielona Kupującemu NIE obejmuje prawa do:
  a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia kursu online w całości lub w części w celu innym
  niż utworzenie kopii na własny użytek;
  b) wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub całości kursu online;
  c) odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania kursu online jakimikolwiek środkami
  i w jakiejkolwiek formie;
  d) odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu lub udostępniania w Internecie kursu online w całości lub w części;
  e) drukowania w całości lub w części produktu, z wyjątkiem drukowania na użytek własny.

Formy płatności

 1. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie dokonania Zamówienia.
 2.  Dostępne metody płatności za Zamówienie są udostępniane Kupującemu podczas składania Zamówienia. Są to: przelew elektroniczny i płatność w systemie PayPal.
 3.  Po kliknięciu w przycisk finalizujący „Kupuję i płacę” lub inny o równoznacznym brzmieniu Kupujący będzie miał możliwość wyboru formy płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do okienka płatności obsługiwanej przez zewnętrznego dostawcę w celu dokonania płatności za Zamówienie.
 4.  Wyświetlane ceny są cenami brutto.
 5.  Do każdego zamówienia jest wystawiany dokument potwierdzający dokonanie płatności, dołączany w wiadomości e-mail. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT, więc nie ma możliwości wystawienia faktury VAT.

Odpowiedzialność za wady

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu produktu wolnego od wad.
 2.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. W przypadku, kiedy Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści na adres wychowujemy@gmail.com .
 4.  Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5.  O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej
  na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny podany przez Klienta w reklamacji.
 6.  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 7.  Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 8.  W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 1.  Jeśli w toku zakupu produktu Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo
  do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2.  W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument ma prawo odstąpić
  od umowy na warunkach wskazanych poniżej.
 3.  Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy,
  z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4.  Odstąpienie od umowy następuje przez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji za pomocą oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
 5.  W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane
  od Konsumenta płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu tych samych sposobów płatności, które zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia, na potrzeby ewentualnej kontroli urzędników państwowych oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem strony umowami sprzedaży.
 2.  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sprzedającego.
 3.  Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Żeby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczna skrzynka poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.
 4.  Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie hasła w jakiejkolwiek formie.

Postanowienia końcowe

 1.  Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą produktów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez Strony konfliktu.
 2.  Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.  
 3.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz
  do zmiany cen produktów bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4.  Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 5.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej.
 6.  Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sprzedaży na odległość, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy zawartej w produktach elektronicznych przez Kupującego oraz za nieuzyskanie przez Kupującego zamierzonych celów. Skuteczność wdrożenia materiałów zawartych w produktach jest uzależniona między innymi
  od cech osobniczych oraz wkładu pracy własnej Kupującego.
 8.  Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów
  na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, regulujące ochronę praw konsumentów.
 9.  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie kroków prawnych, przewidzianych
  w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.